Ga naar hoofdinhoud

Wat betekent het om voorganger te zijn in een gemeente als Silo? Dat vloeit voor uit wat een baptistengemeente is.

Een Baptistengemeente is in onze optiek een gemeente, die gelooft in de persoonlijke relatie tussen God en mens, waarbij de gemeente de oefenplek is om aan die persoonlijke relatie gestalte te geven. Gemeenteleden zijn voor elkaar aanspreekbaar op hun geloofsleven, maar hebben ieder hun eigen geweten ten overstaan van (hun geloof in) God. Dat is de basis van hoe de gemeente eruit ziet: alle leden zijn gelijkwaardig aan elkaar. Bij het Baptisme hoort een congregationele gemeentestructuur, waarbij de gemeente zelf het hoogste beslisorgaan is.

Niet individualistisch – wel persoonlijk

Dat is ook de basis van de doopvisie: de mens komt zelf tot de beslissing om zich op basis van het eigen geloof te laten dopen. Maar dan wel te midden van de gemeente, die het geloofsgetuigenis wil horen, de gelovige wil kennen en door hem/haar gekend wil worden. Geloven is dus zeker iets persoonlijks, maar niet individualistisch.

Gelovigen, die zich als lid bij Silo willen aansluiten op basis van hun kinderdoop en belijdenis eertijds, zijn als lid van harte welkom, mits ze achter deze doopvisie staan. In die zin erkennen wij de betekenis en het belang, die kinderdoop en belijdenis in hun levensloop heeft. Gelovigen, die zich in een vergelijkbare situatie wél willen laten dopen, en op basis daarvan lid worden, dopen wij van harte. Omdat díe doop op basis van geloofsgetuigenis in onze ogen geen ‘overdoop’ is. Het is iets wezenlijk anders dan de kinderdoop, namelijk een bewuste vereenzelviging van de gelovige met het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Dat is ook met name waar deze Schrifttekst (Kolossenzen 2:6-12) naar verwijst: Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

Hoe pluriform en inclusief Silo ook is, in dit gedachtegoed is de gemeente geworteld. Een verzoek van een ouderpaar om hun kind te dopen zal dan ook -zij het met liefde en tekst en uitleg- niet worden ingewilligd.

Voorganger is identiteitsdrager

Van een voorganger verwachten we niet, dat deze in het Baptisme is grootgebracht. Wij verwachten wel, dat zij of hij identiteitsdrager van de gemeente kan zijn. Dit betekent op de eerste plaats, dat de voorganger zelf de doop op basis van geloof heeft ondergaan. Ten tweede, dat de voorganger zich de geloofstraditie van het Doperdom en Baptisme  zo eigen maakt, dat hij of zij in woord en daad in staat is de gemeente aan haar wortels en roeping te herinneren. Dat is immers het hart van het voorgangerschap.

Het Baptistenseminarium in Nederland biedt de mogelijkheid om als aanschuifstudent losse vakken te volgen. Voor een kandidaat-voorganger, die van buiten de Baptistentraditie komt, komen in ieder geval de vakken: Baptistica, Baptistische ethiek, Baptistische liturgiek en de homiletische training in aanmerking. Wil de kandidaat-voorganger bovendien een algemene beroepserkenning binnen de koepel Unie-ABC verwerven, wat wij van harte aanbevelen, dan vergt dit een voorgeschreven studiepakket op maat aan het seminarium en ook een traject bij het College van Beroepbaarstelling.

 

 

Verder naar: Visie 2018-2023

Verder naar: De vacature

Back To Top