Home Wie zijn wij ANBI

ANBI-overzicht Silo

A.  Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Baptistengemeente Silo te Utrecht

Telefoonnummer:

030 231 4937 (gebouw Herenstraat)

RSIN/Fiscaal nummer:

003523470

Website adres:

www.silogemeente.nl

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres:

Galicië 43

Postcode:

3831 JC

Plaats:

Leusden

Postadres/gebouw:

Herenstraat 34

Postcode:

3512 KD

Plaats:

Utrecht

 

Baptistengemeente Silo

De Baptistengemeente Silo te Utrecht maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De Unie is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Als grondslag van Baptistengemeente Silo staat geformuleerd in de statuten:

De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom belijdt zij Jezus Christus als de Eniggeboren Zoon van God, het hoofd van de gemeente en de Heer der wereld. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland en Heer.

In deze zelfde statuten staat als doel dan wel opdracht van onze gemeente:

  • Jezus Christus te verkondigen en van Hem te getuigen in woord en daad.
  • Allen die Hem belijden, op hun belijdenis te dopen en samen een gemeenschap van gelovigen te vormen die leeft naar het richtsnoer van de Bijbel.
  • Elkaar in de liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof en gehoorzaamheid aan God.
  • In de samenleving uit te dragen hoe God wil dat mensen met de schepping en met elkaar omgaan.

ANBI en de Unie

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Baptistengemeente Silo te Utrecht.
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1: algemeen
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Artikel 2: grondslag

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3: doel

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

B.  Samenstelling bestuur Silo

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het bestuurswerk wordt volledig onbezoldigd verricht.

Op dit moment bestaat de bestuurlijke raad uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen raadslid.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad draagt de financiële eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Beleidsplan

Het beleidsplan voor de komende maanden/jaren van Silo staat onderaan deze pagina. Direct aan te klikken met de volgende link:
Dromen voor 2017

Als we dromen in Silo, verlangen wij ernaar Gods droom te dromen. We willen gemeente zijn naar het droombeeld van God. Vandaar dat we in dit beleidsplan kijken naar het haalbare, maar zeker ook naar het bijna-te-mooie.

Onze gemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Let op: het (hoofd-)beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

D. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie de volgende Unie-documentatie hierover:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

E. Verslag activiteiten/jaarverslag

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Het jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat en is vanwege privacy-gevoelige informatie niet op de site geplaatst.

De financiële verantwoording over het afgelopen jaar vindt u verderop in dit ANBI-overzicht.

 

F. Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in het afgesloten boekjaar en de voorgenomen bestedingen in het komende jaar. De Baptistengemeente Silo ondersteunt geen buitenlandse zendelingen op structurele basis. Alleen incidenteel zamelen we geld in voor buitenlandse projecten of activiteiten; meestal als er bijvoorbeeld sprake is van een ramp ter plekke.

Samenvatting Baten en Lasten

begroting

werkelijk

begroting

2016

2016

2017

baten

 

 

 

Vrijwillige bijdragen

60.000

59.820

60.000

Collecten

7.100

6.8737

7.100

Verhuuropbrengsten kerkelijke ruimtes

14.000

22.960

17.000

Verhuuropbrengsten overig

23.775

23.997

24.000

Overig (rente, onttrekkingen enz.)

14.400

 

11.441

totaal baten

119.275

117.964

119.541

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Loonkosten voorgangers

41.000

42.058

42.500

Kosterij/schoonmaak/BHV

1.875

2.584

1.875

Gemeente-activiteiten

17.375

15.029

19.975

Energie en water

12.725

11.278

12.000

Belasting en heffingen

1.950

1.719

1.950

Unie-bijdrage

5.300

5.116

5.116

Inventaris/onderhoud/afschrijving

32.750

9.665

29.950

Overig

5.175

5.894

5.075

Reserveringen

5.000

24.621

1.100

totaal lasten

123.150

117.964

119.541

 

 

 

 

resultaat

-/- €

3.875

-

-

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats in een zekere regelmaat. In de kolom begroting in het overzicht onder G. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Het grote bedrag voor onderhoud hierin heeft te maken met de bouwkundige kosten van ons monumentale pand.

Attachments:
Download this file (Dromen voor 2017.pdf)Dromen voor 2017[Dromen voor 2017][ ]

Kerkdienst zondag 10.00 uur


25 feb: Arie de Boer
4 maart: Paul Egberts
11 maart: Kirsten Timmer-Groeneweg
18 maart: Willemijn Bakkes
25 maart: Regien Smit
30 maart (Goede Vrijdag): Regien Smit
1 april (Pasen): Arjan Noordhoek
8 april: Paul Egberts
15 april: Tjeerd de Graaf

 

 

Activiteiten1 maart 16.30 uur: Exodus bijbelgroep
4 maart 11.30 uur: Lectorentraining
5 maart 18.00 uur: Dertigersgroep
6 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
7 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
13 maart 17.00 uur: Eetgroep
13 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
20 maart 20.00 uur: Repetitie Silocantorij
21 maart 19.30 uur: Bijbelstudie 2e module 'Boompje'
25 maart 10.00 uur: Afsluiting 2e module 'Boompje'
25 maart 11.30 uur: Silo Singalong
1 april 11.30 uur: Start 3e module 'Beestje'
2 april 18.00 uur: Dertigersgroep